طرز تفکر مردم موفق

 

چیزی که بیشتر مردم می پندارند:
مسیر موفقیت و شکست از یکدیگر جداست و در صورتی که هیچگاه شکست نخورید موفق می شوید.
چیزی که مردم موفق می دانند:
شکست پلی برای رسیدن به موفقیت است در مسیر موفقیت ممکن است بار ها شکست بخورید.

 

zirend زیرند انجام پروژه دانشجویی

طرز تفکر مردم ثروتمند

 

چیزی که بیشتر مردم می پندارند:
پول به صورت خطی رشد می کند؛ هر چقدر پول بیشتری داشته باشید پول بیشتری در می آورید.
چیزی که مردم ثروتمند می دانند:
پول به صورت نمایی رشد می کند؛ بعد از یک نقطه معین پول شروع به ساختن خودش میکند.

 

zirend زیرند انجام پروژه دانشجویی